Privacy verklaring Partner Navigator B.V.

Dit document beschrijft het privacy beleid van Partner Navigator B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 77254171 en gevestigd aan het Ghijseland 142, 3161 VK te Rhoon, Nederland.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 22 april 2021. Ook in de toekomst kunnen aanpassingen aan dit document worden doorgevoerd als de wetgeving of situatie daarom vraagt. Wij raden je aan dit document regelmatig te raadplegen.

Algemeen:

Partner Navigator levert diverse diensten aan bedrijven en organisaties. Deze diensten zijn onder te brengen in de volgende categorieën:

 • Management advies diensten
 • Marktanalyse diensten
 • Marketing diensten
 • Data diensten

Doelstelling:

Partner Navigator heeft als doelstelling actuele en accurate bedrijfsinformatie te verstrekken en toe te passen in haar dienstverlening. Hierbij wordt altijd gewerkt binnen de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Verwerker:

Partner Navigator is verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens voor doeleinden van markt- en marketing informatie.

In projecten voor derden treedt Partner Navigator op als Verwerker.

Functionaris gegevensbeheer:

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is L.J. van Schie in de rol van Functionaris gegevensbescherming (FG). De FG is aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegeven.

Doelen voor het opslaan van persoonsgegevens:

Partner Navigator slaat persoonsgegevens op voor de volgende doelen:

 • Bedrijfsinformatie in de Partner Navigator database: Opgeslagen wordt alleen de naam en het zakelijke email adres van de algemeen directeur, mits deze informatie openbaar is. Deze informatie wordt gebruikt door onze klanten om nieuwe zakelijke relaties te vinden. Het aangaan van deze relaties gebeurt door onze klanten zelfstandig.
 • Ondersteuning van klanten: Om onze klanten te ondersteunen worden de namen, functies en contactgegevens opgeslagen.
 • Voldoen aan wettelijke plichten en regels: Wij zullen, waar nodig en zo beperkt mogelijk, uw persoonsgegevens gebruiken om aan wet- en regelgeving te voldoen.
 • Beheer van onze website: Wij slaan de noodzakelijke gegevens op om de ervaring van bezoekers van onze website te kunnen verbeteren
 • HR, werving en selectie: Gedurende de periode dat wij met een kandidaat spreken over een betrekking of een medewerker in dienst is bij Partner Navigator zullen wij haar of zijn noodzakelijke persoonlijke gegevens opslaan.
 • Marketing: Voor marketing doeleinden slaan wij naam, bedrijf, rol en contactgegevens op.

Rechtvaardige grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door Partner Navigator:

Er zijn een aantal gerechtvaardigde gronden op basis waarvan Partner Navigator persoonsgegevens opslaat:

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemming verleend
 • Overeenkomst: Voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, is het noodzakelijk de persoonsgegevens vast te leggen
 • Wettelijke verplichting: De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Partner Navigator is onderworpen.
 • Openbaarheid van gegevens: Gegevens die door de betrokkene openbaar zijn gemaakt kunnen door Partner Navigator worden opgeslagen.

In alle gevallen zal de informatie m.b.t. personen tot het minimum worden beperkt en zullen persoonsgegeven worden verwijderd indien de betrokkene daarom vraagt.

Deelt Partner Navigator persoonsgegevens met derden?

Het verzamelen en verwerken van bedrijfsgegevens is een kernactiviteit van Partner Navigator. Deze gegevens worden geleverd aan bedrijven op commerciële basis. De openbare gegevens van de bestuurder maken deel uit van een bedrijfsprofiel.

Beveiliging van persoonsgegevens:

De veiligheid en integriteit van persoonsgegevens binnen ons informatie systeem is voor ons van het grootste belang. De in eigen beheer zijnde systemen zijn voorzien van encryptie, multi-factor beveiliging, end-point beveiliging en worden up-to-date gehouden door patchmanagement. De toegang tot de data is beperkt tot de medewerkers die deze data nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken.

Waar onze data extern is ondergebracht (altijd binnen de Europese Gemeenschap) hebben wij een verwerkersovereenkomst met onze leveranciers waarin zij garanderen minimaal hetzelfde veiligheidsniveau te bieden als Partner Navigator zelf.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Partner Navigator zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die door Partner Navigator worden verwerkt ten behoeve van haar diensten juist, adequaat, relevant en actueel zijn. Partner Navigator neemt alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens te verwijderen als blijkt dat de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden onjuist, niet langer voldoende, relevant of actueel zijn.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Partner Navigator doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn. Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij Partner Navigator. U kunt uw verzoek, naar Partner Navigator sturen, per e-mail: privacy@partnernavigator.com . We zullen binnen een week reageren op uw verzoek.

U kunt volgende rechten uitoefenen:

 • recht van inzage: u kunt Partner Navigator vragen uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Partner Navigator aan u te verstrekken;
 • recht op rectificatie en recht op verwijdering: als de informatie onjuistheden bevat, onvolledig is of niet relevant voor het doel van de verwerking of anderszins in strijd is met een wettelijke vereiste, kunt u Partner Navigator verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen;
 • recht op beperking van verwerking: de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • recht op dataportabiliteit: uw persoonsgegevens over te dragen, wanneer uw gegevens automatisch worden verwerkt op basis van een overeenkomst of toestemming;
 • recht op bezwaar: bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Een bijzondere situatie betreft eenmansbedrijven waarbij het vestigingsadres gelijk is aan het woonadres. Het vestigingsadres is openbaar conform de handelsregisterwet en wordt door de Kamer van Koophandel middels het uittreksel in diverse diensten geleverd. Voor de wet zijn dit 2 verschillende adressen, echter begrijpen wij dat dit in specifieke gevallen tot ongewenste situaties kan leiden. Wij zullen in dat geval op verzoek direct de adres gegevens van eenmansbedrijven uit onze database verwijderen.

Cookies:

De website van Partner Navigator maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie kunt u onze cookie verklaring raadplegen <link>.

Feedback:

Indien u vragen heeft, of een toelichting op onze privacy verklaring wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen:

Per mail naar privacy@partnernavigator.com

Per post naar: Partner Navigator B.V., Ghijseland 142, 3161 VK in Rhoon

Per telefoon naar: +31(0)85-4891610

Rhoon, 22 april 2021